Torremolinos, Poniedziałek 2011-11-21

Temat: DRUGI AKT NOTARIALNY, UMOWA SPRZEDAŻY SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZ AGATĘ ŚMIETANKA Załączam galerię: CIECHOCINEK 2

Witam Państwa,

Dzisiaj edukuję ostateczny Akt Notarialny sporządzony przez notariusza Agatę Śmietanka, a po edycji treści tego Aktu napiszę w skrócie moje argumenty, twierdzenia, przekazanego w skargach do Prokuratury i Sądów, że OBA TE AKTA NOTARIALNE SĄ NIE WAŻNE Z MOCY PRAWA.
Po edycji treści tego Aktu wyedukuję moje skargi na te Akta do Izby Notarialnej, oraz odpowiedz Notariusza Kędzierskiego Wiceprezesa Rady Izby Notarialnej.


A oto Akt Notarialny:

MAGDALENA ŚMIETANKA Repertorium A Nr 6336/2010
NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA
03-910 WARSZAWA
Al. WASZYNGTONA 24/7

TELEFONY: 0-22 617-08-82
0-22 672-67-10
FAX: 0-22-617-75-31

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (21-12-2010)
przed emerytowanym notariuszem Krystyną Rek, zastępcą notariusza Magdaleny Śmietanka prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Al. Waszyngtona 24/7, przybyłą do budynku, położonego w Paprotni, 96-515 Teresin ul.
Sochaczewska 5,stawili się:

1. Pan Jerzy KOWALCZYK, syn Stefana i Janiny, zamieszkały we wsi Rusiec przy ulicy Szkolnej nr 1, gmina Nadarzyn ( 05-830), legitymujący się dowodem osobistym
serii AHD numer 050144, PESEL: 27032902058, wskazując swój NIP: 736-155-26-93 ----------------

2. jego żona Pani B.M. KOWALCZYK, używająca imienia Barbara, zamieszkała we XXXXXX, gmina XXXXX (XX-XXX), legitymująca się dowodem osobistym serii XXX numer XXXXXX,PESEL: XXXXXXXXXX, wskazując swój NIP: 534-020-49-97,

3. Pan Tomasz TRZCIŃSKI, według oświadczenia kawaler,zamieszkały w Warszawie , legitymujący się dowodem osobistym serii XXX numer XXXXXXX, PESEL: XXXXXXXXXXX, wskazując swój NIP: XXX-XXX-XX-XX.

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie powołanych wyżej dowodów osobistych.

UMOWA SPRZEDAŻY

§ 1. Strony oświadczają, że w dniu 23 listopada 2010 roku przed notariuszem Wiesławem Grabarkiem, notariuszem w Sochaczewie zawarły przedwstępną umowę sprzedaży w której sprzedający zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego pod nazwą Hotel, Restauracja „GEORGE" Barbara Kowalczyk, prowadzone na zabudowanej działce numer 202/3, obszaru 9927 metrów kwadratowych, położonej we wsi Rusiec, gminy Nadarzyn kupującemu Panu Tomaszowi TRZCIŃSKI EM U w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, za cenę cztery miliony (4.000.000,00) złotych. Strony uzgodniły, że przedmiot umowy obejmuje wyżej opisaną działkę nr 202/3 , wszystkie ruchomości stanowiące przede wszystkim wyposażenie restauracji i hotelu, koncesje, licencje i zezwolenia oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

W tejże przedwstępnej umowie sprzedaży strony uzgodniły, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 20 stycznia 2011 roku, przy czym o ile nie zostanie ustalony między stronami wcześniejszy termin zawarcia umowy lub inne miejsce - umowę przyrzeczoną zawrą aktem notarialnym w dniu 20 stycznia 2011 roku, o godzinie 15:00 w lokalu kancelarii notarialnej Wiesława Grabarka -
notariusza w Sochaczewie.

W dniu dzisiejszym strony oświadczyły, że zmieniają na wcześniejszy termin zawarcia umowy przyrzeczonej, zmieniają miejsce jej zawarcia oraz kancelarię
notarialną w której będzie zawarta umowa sprzedaży.
§ 2. Państwo Jerzy i Barbara małżonkowie KOWALCZYK oświadczyli, że: na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej są właścicielami zabudowanej nieruchomości, położonej we wsi Rusiec, gminy Nadarzyn, województwo mazowieckie, o obszarze jeden (1) hektar cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem (4427) metrów kwadratowych, oznaczonej jako działki nr dwieście dwa
łamane na trzy (202/3), dwieście dwa łamane na sześć (202/6) i dwieście dwa łamane na osiem (202/8) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pruszkowie -
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA1 P/00006244/1, na potwierdzenie czego złożyli do niniejszego aktu Odpis zwykły tejże księgi wieczystej, wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura przy ulicy Kraszewskiego 22/24 w Pruszkowie, z dnia ósmego grudnia dwa tysiące dziesiątego (08.12.2010) roku, Sygnatura wniosku WA1 P/08.12/45/2010 z którego
wynika, że:
- wpisy zawarte w dziale I i II tejże księgi wieczystej zgodne są z powołanym wyżej ich oświadczeniem,
- w dziale III wpisane jest roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 202/3 o powierzchni 0,9927 ha, położoną w miejscowości Rusiec przy Al. Katowickiej w terminie i na warunkach (w stanie wolnym od wszelkich obciążeń) zawartych w przedwstępnej umowie sprzedaży z
dnia 23 listopada 2010 r., nr rep. A 12766/2010 , na rzecz Tomasza Trzcińskiego,—
- w dziale IV żadnych wpisów nie ma, -
ponadto Państwo Jerzy i Barbara małżonkowie KOWALCZYK oświadczyli, że:
- własność opisanej nieruchomości nabyli na podstawie Umowy sprzedaży z dnia 15
sierpnia 1966 roku,
- powyższa nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu,
- wchodząca w skład powyższej nieruchomości działka nr 202/3 o obszarze 9927 metrów kwadratowych jest zabudowana dwoma budynkami hotelowo -gastronomicznymi, wybudowanymi pod koniec lat siedemdziesiątych,
- że działka nr 202/3 ma dostęp do drogi publicznej( Al. Katowicka)
- że działka nr 202/3 nie została oddana w całości lub w części w posiadanie zależne osobom trzecim,
- że w stosunku do wyżej wymienionej działki nr 202/3 nie toczy się żadne postępowanie sądowe, a w szczególności mogące skutkować ustanowieniem praw
obligacyjnych lub rzeczowych na rzecz osób trzecich, ani też nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub egzekucyjne,-------------------------------------------------------
- że nie mają zaległości podatkowych oraz innych należności wobec budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zmianami),

Ponadto Państwo Jerzy i Barbara małżonkowie KOWALCZYK okazali:
- wypis z rejestru gruntów i wypis z kartoteki budynków z dnia 26 listopada 2010 roku, wydany przez Starostę Pruszkowskiego dla działki nr 202/3, obszaru 0,9927 ha, stanowiącej użytki: Br R, PS PS, N, Br PS, położonej w obrębie: 11 Rusiec, jednostka ewidencyjna: Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie i zaewidencjonowanej pod nr jednostki rejestrowej: G.37,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 29 września 2010 roku, wydany przez Wójta Gminy Nadarzyn, za nr UA 7327/543/2010, z którego wynika, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn, zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/497/2002 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 października 2002 roku - wyżej opisana działka nr 202/3, położona we wsi Rusiec znajduje się w zasięgu negatywnego oddziaływania komunikacji na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej i usługami gastronomii z motelem pod symbolem MU/UG/UT oraz na terenie komunikacji - droga serwisowa KUDs, wypis ten okazano przy umowie przedwstępnej sprzedaży.
Zgodnie z § 11 umowy przedwstępnej sprzedaży przy niniejszym akcie zostały
okazane:
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione w dniu 26 listopada 2010 roku, nr zaświadczenia 5502411ZN10/005813, przez referenta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie Inspektorat w Pruszkowie, stwierdzające, że Hotel - Restauracja GEORGE/
Kowalczyk Barbara/ Al. Katowicka 123, 05-830 Rusiec, nie posiada zaległości według stanu na dzień 26 listopada 2010 roku,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stierdzające stan zaległości, nr zaświadczenia 1421/CF/ ZAŚ—4009/10, wystawione w dniu 01 grudnia 2010 roku z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, stwierdzające, że Kowalczyk Barbara zamieszkała we wsi Rusiec, gmina Nadarzyn nie zalega z podatkami,
- zaświadczenie nr 80/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku, wydane z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn, stwierdzające, iż Pani Kowalczyk Barbara zam. Rusiec ul. Szkolna 1, nie zalega z opłatami podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
§ 3. Pani Barbara KOWALCZYK oświadczyła, że na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą:
Hotel, Restauracja „GEORGE" Barbara Kowalczyk, z miejscem prowadzenia działalności: 05-830 Rusiec, Al. Katowicka nr 123, wpisaną do ewidencji gospodarczej Wójta Gminy Nadarzyn pod nr 204, stosownie do załączonego do
niniejszego aktu zaświadczenia o zmianie wpisu do działalności gospodarczej Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 16 listopada 2009 roku, o nr EW.6412/204/09, z którego
wynika, że przedmiotem działalności są:
- 55.10.Z- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 56.10.A- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
Pani Barbara KOWALCZYK ponadto oświadcza:
a) że działalność gospodarczą prowadzi od dnia 01 sierpnia 1978 roku,
b) prowadzona przez nią działalność gospodarcza jest wykonywana na działce nr 202/3 i w budynkach posadowionych na tej działce,
c) w związku z powyższą działalnością posiada numer identyfikacyjny REGON XXXXXXXX, stosownie do zaświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08 kwietnia 2010 roku,
d) decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 03 grudnia 2003 roku, o nr WRR.XIII.H.4032-11/03, zaszeregowano obiekt hotelarski „GEORGE", położony w miejscowości Rusiec, przy Alei Katowickiej nr 123, do rodzaju hotel kategorii ** (dwie gwiazdki),
e) restauracja zlokalizowana w hotelu „GEORGE" we wsi Rusiec, przy Alei Katowickiej nr 123, jest wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nr wpisu 28/43, prowadzonego przez PPIS w Pruszkowie, co wynika z zaświadczenia z dnia 20 maja 2010 roku, wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, który nadto w dniu 20 maja 2010 roku, wydał opinię, z której wynika, że przedmiotowy lokal spełnia warunki sanitarne- higieniczne przewidziane dla wyżej wymienionej działalności, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny
środków spożywczych,
-f) że prowadząc powyższą działalność gospodarczą posiada, wydane przez Wójta
gminy Nadarzyn dnia 21 czerwca 2010 roku:
- zezwolenie nr 11-1009/A-10/10 na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- zezwolenie nr II -1009/B-5/10 na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18 % za wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- zezwolenie nr II - 1009/C-5/10 na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 % przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
§ 4. Pani Barbara KOWALCZYK za zgodą stawającego do tego aktu męża Pana Jerzego KOWALCZYKA oświadczyła, że w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 23 listopada 2010 roku, sprzedaje opisane w § 3 przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego pod nazwą Hotel, Restauracja „GEORGE" Barbara Kowalczyk prowadzone na opisanej w § 2 zabudowanej działce nr 202/3 o obszarze 9927 metrów kwadratowych, położonej we wsi Rusiec , gmina Nadarzyn, objętej księgą wieczystą XXX X/XXXXXXXXX/X Panu Tomaszowi TRZCINSKIEMU w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, za cenę cztery miliony 4.000.000,00) złotych. Pan Tomasz TRZCIŃSKI oświadczył, że za powyższą cenę przedsiębiorstwo to kupuje.
Jednocześnie strony oświadczyły, że przedmiot niniejszej umowy obejmuje zarówno działkę nr 202/3, jaki i wszystkie ruchomości, stanowiące wyposażenie restauracji i hotelu, koncesje, licencje, zezwolenia, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Do niniejszego aktu został dołączony protokół zdawczo odbiorczy stanowiący integralną część tego aktu.
§ 5. Cała cena sprzedaży cztery miliony (4.000.000,00) złotych zostanie zapłacona w sposób następujący:
- kwota dwieście tysięcy (200.000,00) złotych została zapłacona przy umowie przedwstępnej sprzedaży i kwota ta zostaje zaliczona na poczet ceny,
- kwota trzy miliony dwieście tysięcy (3.200.000,00) złotych zostanie zapłacona z kredytu udzielonego przez Konsorcjum Bankowe Bank Spółdzielczy w Teresinie z siedzibą w Teresinie przy ulicy. Szymanowskiej 14, 96-515 Teresin zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000054104 NIP: 837-10-11-396, działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego we Mszczonowie z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 5, 96-300 Mszczonów, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców 0000050331, NIP: 838-000-51-71 w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, na następujące rachunki bankowe:

- kwota siedemset pięćdziesiąt tysięcy (750.000,00) złotych na konto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX należące do Jerzego KOWALCZYKA,
- kwota jeden milion sześćset tysięcy (1.600.000,00) złotych na konto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX należące do Barbary KOWALCZYK,
- kwota osiemset pięćdziesiąt tysięcy (850.000,00) złotych na konto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX należące do Barbary KOWALCZYK,
- natomiast ze środków własnych kwota dwieście tysięcy (200.000,00) złotych zostanie zapłacona na konto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX należące do Barbary KOWALCZYK, -
- pozostała suma czterysta tysięcy (400.000,00) złotych również ze środków własnych zostanie rozłożona na dwie raty po dwieście tysięcy (200.000,00) złotych każda, pierwsza rata w całości płatna nie później niż do dnia 21 grudnia 2011 roku, a druga rata w całości płatna nie później niż do dnia 21 grudnia 2012 roku,
§ 6. Pan Tomasz TRZCIŃSKI oświadczył, że poddaje się egzekucji uznając stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 Kpa, że akt niniejszy będzie tytułem egzekucyjnym pozwalającym Panu Jerzemu KOWALCZYKOWI i Pani Barbarze KOWALCZYK dochodzić całej należności w łącznej kwocie trzy miliony osiemset tysięcy (3.800.000,00) złotych, jak również co do poszczególnych kwot wymienionych
w § 5 tego aktu w wysokości tamże wyszczególnionej. § 7. Pan Tomasz TRZCIŃSKI oświadczył, że na nabytej nieruchomości ustanawia hipotekę kaucyjną łączną do maksymalnej kwoty wpisu cztery miliony czterysta tysięcy (4.400.000,00) złotych na nieruchomości położonej w miejscowości Rusiec, gmina Nadarzyn, o powierzchni 0,9927 ha, oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 202/3, na prawach równości, z tym, że na rzecz:
Banku Spółdzielczego w Teresinie do kwoty 1.993.640,00 złotych,
Banku Spółdzielczego w Mszczonowie do kwoty 2.406.360,00 złotych,
wymagalnej do dnia 31.10.2025 roku.
§ 8. Wydanie przedmiotu niniejszej umowy Panu Tomaszowi TRZCINSKIEMU nastąpi najpóźniej do dnia 31grudnia 2010 roku do godziny 24:00.
Pan Jerzy KOWALCZYK i Pani Barbara KOWALCZYK oświadczyli, że poddają się egzekucji uznając stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 Kpa, że akt niniejszy będzie
tytułem egzekucyjnym pozwalającym Panu Tomaszowi TRZCINSKIEMU dochodzić wydania przedmiotu niniejszej umowy.
§ 9. Pani Barbara KOWALCZYK za zgodą stawającego męża Pana Jerzego KOWALCZYK oświadczyła, że za jednorazową odpłatnością pięćset (500,00) złotych ustanawia służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki 202/3, polegającą na posadowieniu na gruncie działki 202/8 tablicy reklamowej dotyczącej działalności gospodarczej prowadzonej na działce 202/3 o kształcie i treści według
uznania uprawnionego.
Pani Barbara KOWALCZYK oświadczyła, że tytułem powyższego wynagrodzenia, otrzymała od Pana Tomasza TRZCIŃSKIEGO kwotę pięćset (500,00) złotych i sumę
tą kwituje z odbioru.
§ 10. Na podstawie niniejszej umowy załączając jej wypis oraz dokumenty wymienione w § 2 strony wnoszą o wydzielenie z księgi wieczystej nr WA1 P/00006244/1, zabudowanej działki numer 202/3 o obszarze 0,9927 ha i
założenie dla niej nowej księgi wieczystej oraz dokonanie w dziale II tej księgi wieczystej wpisu własności na rzecz Pana Tomasza TRZCIŃSKIEGO, syna Wojciecha i Ewy, PESEL: XXXXXXXXX, zaś w dziale IV wpisu hipoteki według treści
§ 7 tego aktu.
- o wykreślenie z działu III księgi wieczystej WA1 P/00006244/1 roszczenia wpisanego na rzecz Pana Tomasza TRZCIŃSKIEGO jako bezprzedmiotowego. I o wpisanie w dziale III w nowo założonej księdze wieczystej służebności zgodnie z treścią § 8.
§ 11. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi sprzedający Pan Jerzy KOWALCZYK, zaś podatek od czynności cywilno prawnych ponosi nabywca.
§ 12. Notariusz poinformowała stawających o treści:
- art 5 i 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U. Nr 68 z 2007 roku, poz. 450),
- art 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14 z 2000 roku, poz. 176 ze zm.),
- art 54 i 56 Kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. Nr 83 z 1999 poz. 930 ze zm.),
— - o przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności prawnej, —
- o ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty podatku w przypadkach określenia lub
podwyższenia wartości przedmiotu czynności przez organ podatkowy,
- o treści i skutkach art. 389 i 390 Kodeksu Cywilnego, -
- o przepisach ustawy o podatku VAT,
- o treści i skutkach art. 34 i 107 ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 137 z 1997 roku, poz. 926 ze zmianami),
§ 13. Za podstawę do obliczenia opłat od tego aktu przyjęto podaną przez stronę cenę przedsiębiorstwa, tj: kwotę cztery miliony (4.000.000,00) złotych,
§ 14. Pobrano:
- taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 z 2004r, poz. 1564) oraz podatek VAT stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54/2004, poz. 535)
§ 2.1 wzw. § 3, § 7 ust. 1 pkt. 1 i §17 13.692,00 zł
22% VAT 3012,24 zł
§ 16 200,00 zł
22% VAT 44,00 zł
2 % podatku od czynności cywilnoprawnych
ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 68 z 2007r. , poz 450)
art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. "a" 80.000,00 zł
- opłatę sądową
na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 z 2005r, poz. 1398)
art. 44 ust. 3 60,00 zł
art. 42 ust.1 — 200,00 zł
art. 45 ust 1 pkt. 3 200,00 zł
art. 46 75,00 zł
art. 43 150,00 zł
Od niniejszej sprzedaży przedsiębiorstwa podatku VAT nie pobrano, zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami).
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów.
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Repertorium Nr A 6337 2010 roku
KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Śmietanka – notariusz
W Warszawie
Al.Waszyngtona Nr.24 lok. 7
Wypis/odpis ten wydano – przesłano
Państwu Jerzemu oraz Barbarze Marii Kowalczyk

Pobrano: taksy notarialnej w kwocie
1zł § 12 rozp.
Min.Sprawiedliwości w sprawie
Maksymalnych stawek taksy notarialnej
VAT -22% w kwocie 0,22zł
Ustawa o podatku od towarów i usług

KRYSTYNA REK
EMERYOWANY NOTARIUSZ


-----------------------------------------------------------

Na tym dzisiaj kończę, do czytania i tak jest ładne parę stron, załączam galerię już od dawna czekającą na edycję pt ”Ciechocinek”. Jutro tak jak obiecywałem , moje skargi do Izby Notarialnej (chyba jedna skarga) i odpowiedz na nią Notariusza Kędzierskiego.

POZDRAWIAM WSZYSTKIE WIERNE CZYTELNICZKI I CZYTELNIKÓW.


cdn

Galeria zdjec - CIECHOCINEK 2


Ilość komentarzy: 3
dodaj komentarz
archiwum:
2013-09-23
Temat: LUDMIŁA PŁOCHOCKA, NASZA SEKRETARKA Z GURTA ODESZŁA NA WIECZNĄ WARTĘ.
2013-08-12
Temat: BOHATERSTWO WARSZAWY W POWSTANIU - 44 – SENS POWSTANIA I BŁĄD POLITYCZNY STALINA, BEZSENS ARGUMENTÓW PUBLIKOWANYCH PRZECIWKO POWSTANIU.
2013-08-01
Temat: 69 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
2013-07-23
Temat: Odpowiedzi na ostatnio opublikowane komentarze, galeria: „Kryształowa jaskinia w Meksyku cz.1”
2013-07-19
Temat: POŚWIECENIE KRZYŻA W DNIU PAMIĘCI POMORDOWANYCH NA WOŁYNIU
2013-07-06
Temat: ZEBRANIE ZOŁNIEŻY ARMII KRAJOWEJ Z BATALIONU „GURTA”
2013-06-28
Temat: DOBRE RADY DLA RODZICÓW, WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW, LUDZI WIELKIEJ KULTURY, ALE NIE MAJĄCYCH DOŚWIADCZENIA W WYCHOWYWANIU WŁASNYCH, KOCHANYCH, DZIECI. ---- GALERIA pt. „Moja ukochana biblioteka”
2013-06-23
Temat: ŁABĘDZI ŚPIEW
2013-05-13
Temat: Wesoła niedziela w rodzinnym gronie – galeria „Wizyta Tereni u mnie w Kałuszynie”
2013-05-04
Temat: Wycieczka do Sinołęki, zebranie GURT-a, galeria: „Sinołęka, powrót z Warszawy z zebrania GURTA, prace w ogrodzie w Kałuszynie”
2013-04-21
Temat: DOGRYWKA ODPOWIEDZI NA KOMENTARZE PANA BELFER’a i PANI BOŻENKI
2013-04-19
Temat: Wiadomości: DOBRE, CZY ZŁE, ALE ZAWSZE PRAWDZIWE – 0dpowiedzi na komentarze Pana „BELFER” i Pani Bożenki - GALERIA „KAPLICZKA W OLSZEWICACH I ROCZNICA TRAGEDII W SMOLEŃSKU”.
2013-04-02
Temat: ALLELUJA, ALLELUJA – Wielkanoc 31 marca 2013 r., zima wprost niespotykana – galeria „Śnieżna Wielkanoc 2013”
2013-03-27
Temat: „Jajeczko” u GURT̀a - odpowiedź na komentarz Romka – galeria „Cuda Polski cz.1”
2013-03-15
Temat: Jak naród polski został zgwałcony przez Prezydenta Kwaśniewskiego (komunistę, rzekomego liberała z Unii Wolności) Premiera Mazowieckiego i speca od perfidnej propagandy red. Michnika – galeria „Wyspa Bora Bora - cz.2”
2013-03-10
Temat: Odpowiedzi na zaległe komentarze czytelników – galeria „Wyspa Bora Bora - cz.1”
2013-03-02
Temat: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – galeria: RELACJA FOTOGRAFICZNA
2013-02-27
Temat: Jeden dzień z mojego życia – galeria „Spotkanie GURT-a w lutym 2013r.”
2013-02-11
Temat: Żegnanie się z Nadarzynem i Ruścem -- galeria Wieża Eiffla cz.2
2013-01-29
Temat: Znów sporo czasu minęło bez mego wpisu, więc dziś nadrabiam zaległości - galeria Wieża Eiffla cz.1
2012-12-24
Temat: Opowiadanie jak spędziłem ostatnie 3 - 4 tygodnie
2012-12-06
Temat: Nicość jest piękna - galeria "Rusiec, Pruszków i Kałuszyn - listopad 2012"
2012-11-21
Temat: Nicość jest piękna – zakochajmy się w Nicości – galeria Costa Concordia - Titanic XXIw - ostatni rejs
2012-11-14
Temat: SESJA RADY GMINY I RELACJA Z DNIA ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGOŚCI, galeria: „Sesja Rady Gminy - uchwalenie nazwy dla Ronda w im. Armii Krajowej w Nadarzynie” oraz galeria z dnia 11-11-2012
2012-11-07
Temat: Relacja z moich ostatnich dni i odpowiedź na ostatnie komentarze – galeria zdjęć Spacer po Kałuszynie
2012-10-18
Temat: NICOŚCIĄ zaczynają interesować się zawodowi akademiccy filozofowie, galeria Rocznica Powstania Warszawskiego 2011/2012
2012-09-13
Temat: Ciężkie czasy na całym świecie, galeria „Spacer po lesie”
2012-09-05
Temat: Ogólne informacje - galeria "Jerozolima"
2012-08-08
Temat: HITLEROWSKA SZCZEKACZKA POD BRAMĄ NA POWĄZKACH - galeria "Sierpniowy wyjazd do Kałuszyna"
2012-07-26
Temat: Bohaterstwo Warszawy w Powstaniu Warszawskim 1944r. – galeria Rozkaz Montera
Ten wpis zawiera załącznik

Starsze wpisy:

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 
27 
licznik odświeżeń: 4351637 Statystyka:   Google Analytics